پوست کودک - شفاسنتر

ماساژ کودک بر مبنای طب سنتی

#ماساژ_کودک
#نکات‌قابل‌توجه‌برای‌ماساژکودکان
حرکت دست ها و ضربات ( با نوک انگشتان) از مرکز به طرفین و عمدتا از بالا به پایین می باشد . باید توجه داشت که پوست بدن کودک نباید کشیده شود. هر حرکت را باید سه بار تکرار کرد. بهتر است حرکت دست ها و ضربات منظم و ریتمیک باشد.

#آماده‌سازی:
ابتدا باید با روغن تمامی پوست بدن کودک را از بالا تا پ