توده پستان - شفاسنتر

کیست و توده سینه و پستان و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

?درمان #توده‌‌های_سینه

♻طول درمان ۴۰ الی ۱۲۰ روز

الفـ?بادکش روی سینه ۲۱مرحله یک‌شب درمیان
بـ?خوردن شونیسل روزی ۳قاشق غذاخوری هر۸ساعت
*شونیسل⇦۴واحد روغن‌سیاهدانه یا روغن زیتون بودار تصفیه نشده+۲واحد عسل+۱ واحد سرکه انگورخانگی*
جـ? خوردن سرکه‌انگبین شبی یک‌لیوان
*سرکه‌انگبین⇦۲واحدعسل+۲واحدعرق‌نعنا+
۱ واحدسرکه‌انگ