دندان زرد - شفاسنتر

دندان و سفیدی و زردی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

?✍برای سفیدی دندان و تقویت لثه

??می توانید از پودر کف دریا و پودر میخک با مسواک، جرم گیری کنید.

??میخک، ضد پیش روی عفونت دندان است.
✍درمان زردی دندان(جرم گیری)

? مالیدن نمک دریا با کف دریا
? خوردن پیه انار
? مسواک با چوب اراک و زیتون
? مالیدن پارچه پنبه ای
? افطار با آب ولرم
? گاز زدن خربزه