دیابت نوع یک - شفاسنتر

دیابت شناسی از منظر طب سنتی

?
#فیزیوپاتولوژی_دیابت_انواع_و_درمان_آن ۱
#درخواستے

✴️ #دیابت
? استاد #خیراندیش (گرگان. بهمن ۹۵)

❇️ ما دیابت را تبلور  #سودا می دانیم، که مرکزِ این سودا، #پانکراس است.
یعنی این که؛ از پانکراس(لوزالمعده) شروع می شود و به سراسر بدن توسعه می یابد.
و چون سودا، جهت گیری سردی دارد؛ درگیری در اندام تحتانی بدن بیشتر از جاهای دیگر است.
مثل?