باد سینه - شفاسنتر

سیر خوری و راهکار مقابله با بوی آن

✍در روایت آمده است سیر بخورید و خود را با آن درمان کنید. زیرا در سیر درمانی است از ۷۰ بیماری.(منظور این است که سیر را به عنوان دارو بخورید نه به عنوان غذا)

?سیر آنتی باکتریال است و جلوی التهابات را می گیرد
?میکروب کش است
?برای جلوگیری ازالتهابات و درد متحرک (ریح) هفته ای یک بار سیر بخورید
? بعد مصرف سیر کمی سداب بجوید تا بوی بد آ?