تنگی مجاری ادراری - شفاسنتر

مجاری ادراری تنگ شده و روش درمانی بر مبنای طب سنتی

پاسخ راه تنگی مجاری ادراری

خوردن روزی دولیوان عرق خارشتر  (در زنان باردار ممنوع و افراد سرد مزاج با اندکی عسل و یا یک پنجم لیوان یا کمتر عرق خارخاسک میل شود  چون خارخاسک گرم است افراد دارای حساسیت پوستی متصوراست جوش در بدنشان ظاهر شود).

اگر حساسیت‌پوستی ندارید دمنوش رقیق رقیق گزنه یا یک استکان گیاه بنسر دمنوش روزی یک‌استکان فوق