دارو خوردن - شفاسنتر

داروهای گیاهی مستمر خوردن و ضررشدن از منظر طب اسلامی و طب سنتی

امام کاظم ع قریب مضمون فرمودند
دارو های زیادخوردن
همانتد این است که لباس را پی در پی بشوری
خوب زیبایی ان ازبین میرود و لباس زود کهنه میشه
پس قرصها و داروهای گیاهی هم که زیاد وارد گوارش شود بدن سیستم ایمنی ذاتی خودش راکنار میکشد