باروری و تدبیر - شفاسنتر

بررسی تدابیر مجامعت با نگاهی به طب اسلامی و سنتی برای باروری :

۱- زن و شوهر بایستی قبل از آمیزش برای بارداری مبادرت به تهیه تدابیر برای فاصله زمانی سه ماه انجام بدهند

بررسی مقدماتی بین زوجین که چقدرارامش + توکل + سلامتی درآناتومی دستگاه تناسلی وجود دارد یا خیر .

۲- مراجعه احتمالی به پزشک عمومی برای تست دوره ای

۳- بکارگیری لباسهای شاد و بانشاط و بوهای خوش معطر گیاهی درفضای خانه و دوری از لباسها?