جاسوسی انگلیس - شفاسنتر

آنغوزه و جاسوسی انگلیسی ها از ایران

????
دقت دشمنان ما از یک گیاه درایران و آن گیاهی بنام آنغوزه است ?

?پیشنهاد تجارت انغوزه از سوی چرچیل…
?یکی از اعضا محترم کانال میگوید ::
مشغول مطالعه کتاب «مکاتبات چرچیل و روزولت در باره ایران» بودم. چرچیل نخست وزیر انگلستان در یکی از  تلگراف‌های خود برای روزولت رئیس جمهور آمریکا مربوط به ۲۵ دسامبر ۱۹۴۳ (مصادف با ۱۳۲۲


نگرانی درازمدت دشمنان از پرورش و نگهداری درخت گردو + درخت بادام + پرورش کندوی عسل ‼️‼️‼️ ?ضربه ای که روباه پیر به باغات گردوی ایران زد!

⛔️⛔️⛔️⛔️???
نگرانی درازمدت دشمنان از پرورش و نگهداری درخت گردو + درخت بادام + پرورش کندوی عسل ‼️‼️‼️
?ضربه ای که روباه پیر به باغات گردوی ایران زد!

درخت گردو یکی از درختان بسیار ارزشمند است که به گفته کارشناسان، خواستگاه اولیه آن ایران بوده و بعدها از ایران به خاور میانه و از آنجا به یونان و روم و سپس به انگلستان و بعد