مزاج فرزندان - شفاسنتر

مزاج فرزندان بر مبنای طب سنتی

ضرب المثل طب سنتی:

مادر بزرگهابرای نوه هایشان این شعررامی خوانند
“سفیدسفید صدتومان،سرخ وسفید سیصدتومان،حالاکه رسیدبه سبزه هرچه بگیدمی ارزه”
بچه هایی که شامل “سفیدسفید”بودندمزاج سردوترداشتندکه ضعیف وتنبل بودند
بچه هایی که شامل”سرخ  وسفید”بودندمزاج معتدل داشتندوبچه های حدمتوسط بودند

بچه هایی که شامل”سبز