انسولین - شفاسنتر

تغذیه دیر هنگام و مضراتش بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔? غذاخوردن دیرهنگام می تواند موجب :

← افزایش #وزن
← انسولین
← #کلسترول
← تاثیر منفی بر متابولیسم
← عدم تعادل هورمونی

? و در نهایت بیماری #قلب ، #دیابت و به طبع مشکلات باروری می شود
@soroshesalamati