خوردنی - شفاسنتر

تغذیه ها و تنقلات و خوردنی های غلط و یا ایرانی و غفلت صدا و سیما

?تبلیغات صدا و سیما پول محور است

?علیرغم توفیقات غیر قابل انکار صدا و سیما در حیطه های گوناگون اجتماعی، این سازمان در حوزه #سلامت و #سبک_تغذیه مردم دچار ضعف شدید است

?نگاهی به تاریخچه صدا و سیما از زمان طاغوت تا اکنون که ۴۰ سال از انقلاب گذشته نشان می دهد که صدا و سیما در حوزه سلامت مروج فرهنگ تغذیه #غربی بوده و همان روش تبلیغات?