قار و قور شکم - شفاسنتر

شکم و صدای قارو قور شکم و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

?✍درمان #صدای شکم و قار و قور شکم

?? زیره سبز
??زیره سیاه و بادیان رومی (انیسون)
?? تخم شوید
??بادیان سبز

? به نسبت مساوی مخلوط شود و از این مخلوط یک قاشق مرباخوری به همراه ناهار و شام خورده شود.
@tebiranii2 *