حروف اختصاری آزمایشگاهی - شفاسنتر

حروف اختصاری آزمایشگاهی

تا به حال به این فکر کرده اید که حروف اختصاری در هر آزمایش به چه معناست ⁉️

FBS قند خون ناشتا
MCHC غلظت متوسط همو گلوبین
WBC شمارش گلبول های سفید
RBC شمارش گلبول های قرمز
HB همو گلوبین
HC هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)
HCV حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PL