عروق سوداوی - شفاسنتر

مزاج سوداوی و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

?????????
??

مزاج سوداوی یعنی چه

مشخصات #سوداوی ها
سودا، از جنس خاک و سرد وخشک است و در واقع رسوب خون است یعنی سیاهی که از سردی و خشکی پدید می‌آید ، تمام مواد خون ساز مثل عدس، جگر،انار سوداساز هستند ، مراد ازخون ساز،به معنای تولید دم از اخلاط اربعه نیست،چراکه مصرف بیش از حد اینگونه مواد، باعث غلظت خون خواهد شد.

خون از ?