بوعلی سینا - شفاسنتر

بوعلی سینا و روش درمانی برای جا انداختن لگن

???????
????????
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
??????????
#جاانداختن_باسن_دختر

در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد کسی دست به باسنش بزند, هر چه به دختر می گویند حکیم بخاطر شغل و طبابتی که می کنند محرم ب