صاف کننده صدا - شفاسنتر

حنجره و صدا و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

#رفع_خَفَقان، صاف کنندۀ #صدا و #آواز

?۱ـ نصف قاشق جایخوری کُندُرِ مرغوب خوراکی (اللُّبان) را با نصف قاشق چای‌خوری صَمغِ درخت پستۀ جنگلی (مصطکی= مستکی) بکوبید و بخورید (برای افراد سخنران، معلّم، مدّاح، قاری قرآن و استاد، بسیار خوب است)،

? ۲ـ انار شیرین با پردۀ نازک روی دانه‌ها،

? ۳ـ دمکردۀ گُل ختمی خبّازی (گُل پنیرک).

@tebiranii *