طلا مردان - شفاسنتر

طلا و مضراتش بر مردان

⛔⛔⛔⛔❌مردان ازطلا استفاده نکنند !

طلا با خاصیت شبه القایی، بر پوست و خون مرد اثر منفی دارد، موجب غلظت خون شده و بمرور به امراض قلبی و سکته در مردان منتهی میشود
چون مردان گرم مزاجندوطلاهم مزاج گرم دارد
امازنان که سردمزاجندباطلا به تعادل مزاجی می رسند

@soroshesalamatiطلا و مضراتش برای مردان بر مبنای طب سنتی

? مردان نباید ازطلا استفاده کنند
طلا دارای خاصیت شبه القایی است ،
بر پوست و خون مردان اثر منفی دارد ،
موجب غلظت خون شده
و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی می‌شود !
@tebiranii2 *

????? طلا برای زنان دارو است

آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است, چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر ?