ماساژ گوش - شفاسنتر

ماساژگوشها در کودکان

⚜خواص ماساژ گوشها ⚜

?اشتها آور در کودکان بی اشتها
?از بین برنده لکهای قهوه ای پوست
?رفع خستگیهای روزانه

✅برای انجام اینکار روزانه به مدت ۷ دقیقه گوشها را تا حد قرمز شدن ماساژ دهید

@sinohehsamdaliri