خمیدگی کمر - شفاسنتر

خمیدگی و قوزکمر و رفع کردن آن با روغن بادام تلخ

??????????????
بوعلی سینا میفرماید اگر کمری دارای خمیدگی زاویه قائمه نود درجه داشت و شما بین شش ماه الی یکسال روغن بادام تلخ درجه یک خالص مالیدی و این کمر قوزدارصاف شد تعجب نکنید
پس باید شما دررفع ام اس خسته نشوی بسم الله