قارقور شکم - شفاسنتر

صدا و قارقور شکم و راهکارها بر مبنای طب سنتی

???????درمان صدای شکم و قار و قور شکم

زیره سبز
زیره سیاه و بادیان رومی (انیسون)
تخم شوید
بادیان سبز

به نسبت مساوی مخلوط شود و از این مخلوط یک قاشق مرباخوری به همراه ناهار و شام خورده شود.

@drkhodadadii
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن