زکریای رازی - شفاسنتر

طب سنتی و دستورات زکریای رازی

?محمد بن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی:

« مَهما قَدَرْتَ اَن تُعالِج بِالاَغذیه فلاتُعالِج بِالاَدویه و مَهما قَدَرْتَ اَن تُعالِج بِالاَدویه المُفرده فلاتُعالِج بِالاَدویه المُرکبه »

یعنی :

« تا میتوانی با غذا درمان را به سامان برسانی، از دارو بهره مگیر و تا آنجا که میتوانی با داروی مفرد درمان کنی، داروهای مرکب را به کار