آبسه لوزه - شفاسنتر

لوزه و ورم و آبسه آن بر مبنای طب سنتی

??????❤️? @Mezajshenasi12

??آبسه دور لوزه

عفونت فضای دور لوزه یکی از بیماری هایی است که می تواند به صورت سلولیت و یا آبسه ایجاد شود.

?ورم لوزه ها

در بسیاری از بیماریهای دهان و بیماریهای عفونی، لوزه ها متورم و یا چرکین می شوند که درمان زیر مؤثر است. مغز فلوس، ترنجبین، و آب کاسنی و آب تاجریزی را برای پاکسازی و از بین بردنده جرم ?