اکسیژن خون - شفاسنتر

خوابیدن و پتو کشیدن در خواب و مضراتش

⛔⛔⛔???هرگز هنگام خواب، پتو را روی سر و صورت خود نکشید !❌

با این کار میزان تجمع دی اکسید کربن افزایش یافته و اکسیژن خون کم میشود و باعث آسیب های مغزی میشود.