بینی نوزاد - شفاسنتر

بینی نوزاد و رفع گرفتگی بینی بر مبنای طب سنتی

???‍✅ علت گرفتگی بینی نوزاد و درمان آن از زبان حکیم حسین خیراندیش پدر طب سنتی ایران:

? طفل شیر خواره تا باد به سرش بخورد بینی اش میگیرد و نمی تواند سینه مادر را بگیرد.

? برای رفع این مشکل فوراَ سرش(ملاج کودک همانجایی که در ابتدای تولد نرم است) را چرب کنید و بایک پارچه و یا کلاه نازک پارچه ای سرش را بپوشانید.

? به محض این که بچه