نور چشم - شفاسنتر

چشم و روش تقویت آن بر مبنای طب سنتی

?راهکاری برای افزایش نور و سوی #چشم

هفته ای دو سه بار با عرق رازیانه چشم خود را شستشو دهید عرق هر چه غلیظتر باشد خاصیت ان بیشتر میباشد.

@drkhodadadii