هوای پاک - شفاسنتر

میکروب زدایی در منزل با دود گیاه مریم گلی

???????
با سوزاندن این گیاه تمام میکروب های خانه را نابود کنید !?

سوزاندن گیاه «مریم گلی» در خانه، ۹۴% از باکتریها و میکروبها را از بین برده و هوای خانه را تا یک روز بعد پاک و تمیز نگه میدارد.

@MajalePezeshki

///////////////////////////////

اسفند و کندر و عنبر نسارا چنین خاصیتی دارند