اعراض نفسانی - شفاسنتر

حمام کردن با معده پر و خشم و شادی ممنوع

????در هنگام پر بودن #معده یا خالی بودن آن نیز نباید حمام کرد، از طرفی حمام کردن بلافاصله پس از #اعراض_نفسانی مثل #خشم یا #شادی مضر است.

? @persianmedicine ?