مزاج مشاغل - شفاسنتر

مزاج بدن و شغل یابی بر اساس مزاج بر مبنای طب سنتی

???? نقش مزاج در تعیین شغل

✔️خصوصیات رفتاری و استعدادهای هر فرد تا حدود بسیاری متاَثر از مزاج آن فرد می باشد لذا شناخت درست مزاج و ویژگی های آن می تواند برای انتخاب مناسب حرفه و شغل بسیار نقش آفرین باشد .

?افراد دموی (گرم و تر ):انسانهایی شجاع و جسور بوده و همواره پیشرو و رهبر گروه می باشند.این افراد توانایی خوبی در مدیریت دا?