ملون - شفاسنتر

ملون میوه ای بر مبنای طب سنتی

?️ متن #شایعه ???

✍ ملون میوه ای تراریخته و سرطان زاست، سمی به ظاهر شیرین است! هرگز هرگز مصرف نکنید!
ملون در لغت نام انگلیسی خربزه است و در عمل میوه ای تراریخته می باشد!
لذا توصیه اکید می شود هرگز استفاده نشود.
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬

✅ #پاسخ به #شایعه ای غلط در باره تراریخته بودن? ملون های ایران:?

?ملون در لیست تراریخته های جهان هست ??