ماءالشعیر های کارخانه ای - شفاسنتر

ماءالشعیر های کارخانه ای و مضراتش بر بدن

?آب جو کارخانه ای

?تبلیغات نوشیدنی های #سرد با شروع فصل #تابستان بشدت افزایش می یابد

❗️انسان حیرت می کند که پول این همه تبلیغات مرگبار توسط چه کسانی پرداخت می شود

❄️سرمای شدید دلسترها و ماءالشعیر های کارخانه ای از یک طرف و مواد شیمیایی و افزودنی از طرف دیگر، به شکل خطرناکی به #کبد آسیب می رساند

?‍?‍?‍?چه بسیار جوانانی ک

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن