هوای سرد - شفاسنتر

حجامت در شرایطی ممنوع

? نکته :
اگر از #هوای_سرد یا #ترشی بدتان می‌آید بهیچ وجه بدون تشخیص متخصص طب سنتی اقدام به انجام حجامت #نکنید .