انگل گوارش - شفاسنتر

انگل و علایم آن در بدن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️?علائم وﺟﻮد اﻧﮕﻞ در بدن:

✍️آﺑﺮﯾﺰش دﻫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
✍️خشکی ﻟﺐ ﻫﺎی بیمار در طول روز
✍️مرطوب بودن لبها در شب
✍️اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ( پرخاشگری، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و… )
✍️ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪانها بر روی هم ( دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ شبانه )
✍️ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن، ﺣﺮف زدن و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن در ﺧﻮاب
✍️ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ?

گوشت خام و گوشت گاو و مضراتشان

⛔️⛔️⛔️?خوردن گوشت خام یا نیمه خام مخصوصا گوشت گاو بسیار مضر است زیرا
?موجب ابتلا به عفونت روده،به وجود آمدن کرم معده و افزایش چاقی و اوره خون می شود.?

@sinohehsamdaliri