بولاغ اوتی - شفاسنتر

گیاه بولاغ اوتی و خاصیت آن

???????⚜️#بولاغ اوتی

?بولاغ اوتی که به نام های علف چشمه ، تره آبی ، شاهی آبی ، ترتیزک آبی ، جرجیرک آبی ، قره العین ، بهقان ، جرجریر بیابانی ، حرف الماء ، ابرخنجر و ذره الماء نیز معروف می باشد دارای طبع گرم و تر است .

?موارد استفاده :
بولاغ اوتی دارای خاصیت زیاد کننده ادرار ، عرق آور ، افزایش دهنده شیر مادر ، نیروبخش ، ضد ان