تغذیه سنگین - شفاسنتر

تغذیه لطیف و تغذیه غلیظ و سنگین و دیر هضم بر مبنای طب سنتی

?????
?غذای لطیف ،غذای غلیظ✨

?غذاهای غلیظ غذاهایی هستند که به راحتی هضم نمی شوند و مواد زایدی که از آنها تولید می شود به راحتی می توانند در کنار هم تجمع کرده و ایجاد #انسداد در #عروق و مجاری کنند و به شرط تکرار مصرف در طول زمان حتی ایجاد #توده در بافت های مختلف بدن نمایند.
درنتیجه مصرف آنها برای اکثر افراد ممنوع است ،اما افر