سوراخ گوش - شفاسنتر

خارش گوش و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

???‍ #خارش_گوش

?علت
ممکن است از صفرا باشد
?گوش قارچ گرفته
?یا عفونت کرده باشد

?روزی چند بار عنبر نسارا، داخل گوش دود دهید

?هفته ای یکبار ۱قطره آب پیاز خام در گوش بریزید.

? تجارب طبی مرحومه حاجیه خانم اکبری ره

https://telegram.me/Mezajshenasi12

???‌ Daliri:
?@sinohehsamdaliri?

#خارش_گوش

?براى تسکین خارش گوش روغن هسته خرما بچکانند، یا روغن با