فصل تابستان کودکان - شفاسنتر

فصل تابستان برای کودکان بر مبنای طب سنتی

? #تابستان داغ و کودکان✨
?(بخش اول)

? مزاج فصل تابستان گرم و خشک است. بنابراین تدابیر این ماه باید به سمت سردی و تری باشد.

?البته میزان استفاده از مواد غذایی با طبع سرد و تر به مزاج کودک بستگی دارد؛ لذا کودکی که مزاج #گرم و خشک دارد باید سردی و تری بیشتری دریافت کند و کودکی که مزاج #سرد و تر دارد به میزان کمتری از این مواد غذایی نی