مغز اطفال - شفاسنتر

مغز کودکان و آسیبها و یا تقویت آن

♦️امام صادق«ع»:
بدان که در مغز کودکان #رطوبتی است که اگر در آن بماند بیماریها و نارسایی‌هایی سخت و ناگوار به او می رسد، مانند #نابینایی.
#گریه آن رطوبت را از سر کودکان سرازیر و بیرون می کند.
و بدین وسیله سلامتی تن و درستی دیده ایشان را فراهم آورد.

@soroshesalamati