رحم مزاج گرم - شفاسنتر

رحم مزاج سرد و رحم مزاج گرم بر مبنای طب سنتی و روش تشخیص آن

????⛔️⛔️⛔️#چگونگی تشخیص رحم گرم و سرد :

۱. یک تیکه پارچه کتانی را وقتی عادت ماهانه هستید آغشته به خون کنید و هاله خون را در نظر بگیرید (اطراف خون وقتی که درحال پخش شدن هست ) سفیدبودن نشانه رحم سرد است و بلغمی و اگرسیاه بود سوداوی است انجمادی یااز گرمی باشد و سوخته و اگر خون گرم است علامت رطوبت است و اگر گرم و کم باشد نشانه گرم?