بلوط - شفاسنتر

بلوط گیاهی برای زخمهای دیابت و اسهال و سوزش ادراری

بلوط?

✅مدرّ و ضد عفونی کننده است.(ضدعفونی کننده زخمهای دیابت(

✅برای قطع اسهال مزمن و قطع ترشحات مخاطها به کار می رود

✅برای التیام زخم های روده و رفع ناراحتی معده و سوزش ادرار مفید است

? @Boalii_ir