حرارت قلب - شفاسنتر

قلب و آثارزیان بار حرارت آن بر بدن بر مبنای سنتی

?????✅در دیدگاه حکیمان، هریک از اعضای بدن از مزاج ویژه ای برخوردار است
این مزاجِ عضوی بهترین وضعیت را برای عملکرد صحیح آن عضو در بدن فراهم می کند.

❤️مزاج قلب در حالت طبیعی گرم و خشک دانسته شده است، و البته مثل سایر اعضاء، این گرمی و خشکی در قیاس با پوست (به طور خاص پوست سر انگشتان) بیان می شود.

✍️?کاهش شدید گرمی قلب نشانه ه


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن