ساقین پاها - شفاسنتر

کلیه درد و راهکارها با حجامت ساقین پاها بر مبنای طب سنتی

?????کلیه درد?

? دو چیز سبب کلیه درد می شود:
” سرما و التهاب _ وجود سنگ در کلیه

? گرمیجات
چیزهایی که گرم هستند برای درمان کلیه درد مفید هستند مانند عسل و سیاه دانه و امثال اینها

? حجامت ساقین پا
درمان بیماری های مزمن و حتی کم کاری کلیه _ حجامت ساقین پا است .
در روایت درباره ی حجامت آمده است که ” و حجامت در ساقین بسا امتل