سرمه - شفاسنتر

سرمه بر مبنای طب سنتی

????سلام
ازسرمه ی بادام شیرین وسرمه ی قلم گاو یاگوساله برای رفع خشکی و ضعیف بودن چشم استفاده کنید.

#سرمه_بادام

بهترین سرمه برای چشم ،سرمه ی بادام شیرین است. برای اینکار، ابتدا تعدادی بادام را مغز کنید. یک عدد سوزن یا میله ی باریک را درون یک مغز بادام فرو ببرید و روی شعله گاز قرار دهید. وقتی که بادام روشن شد آن را داخل کاسه انداخ