پای برهنه - شفاسنتر

راه رفتن پیاده بدون کفش و خاصیت ذاتی آن برای سلامتی بدن بر مبنای طب سنتی

?کمی پابرهنه قدم بزنیم.?✳

??وقتی روی چمن با پای برهنه راه می روید این انرژی را دریافت میکنید.

??حتی زمین هم انرژیی دارد که اگر دریافت نکنیم حالمان دگرگون میشود.

??این مساله را کسانی درک میکنند که در طبقات بالایی برجها زندگی میکنند و تا مدتها پای برهنه شان روی زمین نرسیده و نمیدانند خیلی از ناراحتی فکری و ذهنشان بخا?

پیاده روی برهنه و درمانگری آن بر مبنای طب سنتی

موضوع :: دفع بیماریهای ناشناخته و پراکنده و توام با بادهای مهاجر ازمنظر طب سنتی 

اگردقت کنید دربین مردم عراق مرسوم است که گاهی مواقع پای برهنه بدون کفش و جوراب حرکت میکنند

این روش برای دفع اخلاط کثیف و مرموز و خارج شدن اخلاط سوداوی و صفراوی بسیارمفید و کارسازاست

پس شما برای درمان حلقه مفقوده ات درروستا و یا حیاط منزل چنین روش را ا