پر پشتی مو - شفاسنتر

موها را با تغذیه سبزی و یا روغن شنبلیله بر مبنای طب سنتی رشدش بدهیم

شنبلیله راه‌کار پرپشت شدن موها?

☘ در وعده‌های غذایی خود سبزی شنبلیله را بصورت خام یا پخته اضافه کنید

☘می‌توان یک قاشق مرباخوری شنبلیله خشک یا یک استکان عرق شنبلیله را مصرف کرد

استاد دلیری