پرش پلک - شفاسنتر

پلک راست و چپ و علل آن بر مبنای طب سنتی

????پرش پلک راست نشان دهنده کبد چرب و پرش پلک چپ ناشی از استرس فراوان است.

?جهت رفع این لرزشها با توجه به پلک موردنظر باید به درمان آن پرداخت.

@sinohehsamdaliri