پرش پلک - شفاسنتر

پلک راست و چپ و علل آن بر مبنای طب سنتی

????پرش پلک راست نشان دهنده کبد چرب و پرش پلک چپ ناشی از استرس فراوان است.

?جهت رفع این لرزشها با توجه به پلک موردنظر باید به درمان آن پرداخت.

@sinohehsamdaliri

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن