آریتمی - شفاسنتر

قلب ونامنظمی ضربان آن وراهکار درمانی برمبنای طب سنتی

?آریتمی قلب:نامنظّمی ضربان قلب?

?آیت الله ضیایی?

✅✍درمان: گلابی رسیدۀ شیرین، انگورسیاه شیرین، دمکردۀ گُل بومادران، توجّه: آریتمی‌های قلب اگر درمان نشوند منجرّ به ناراحتی قلبی می‌شود.

??تذکّر: پُرکاری تیروئید، ضعف شدید و عرق زیاد کَفِ دست و پا و تپش قلب و آریتمیِ قلب و… می‌آورد.

✅✍نسخه ی دیگر: هر شبانه‌ روز در سه ن