پلک چشم - شفاسنتر

پلک راست و چپ و علل آن بر مبنای طب سنتی

????پرش پلک راست نشان دهنده کبد چرب و پرش پلک چپ ناشی از استرس فراوان است.

?جهت رفع این لرزشها با توجه به پلک موردنظر باید به درمان آن پرداخت.

@sinohehsamdaliri

پلک چشم و پرش چشم یر مبنای طب سنتی

✅چراگاهی اوقات پلک چشممان میزند?

?خستگی،استرس ومصرف کافئین زیاد موجب میشود پلک چشم به طور غیر ارادی بزند و این حالت گاهی خود به خود هم رفع میشود.

??? @tebe_jame ???

کم خونی و علایم آن با بررسی پلک چشم بر مبنای طب سنتی

??✅ #تشخیص_کمخونی از زبان استاد اخوان

?چشم را پایین کشیده و زیر پلک را دقت کنید ?

?اگر قرمز و کبود بود حاکی از #غلظت_خون است.

?اگر خیلی قرمز بود حاکی از #پرخونی است.
?اگر صورتی بود دلالت بر #کمخونی بیمار دارد .

?البته غلظت و کمی و پری خون را از رگهای فنری صلبیه چشم هم میتوان فهمید که کار تخصصی است
@soroshesalamati