☘بوییدن دوا قبل از نوشیدن در درمان یا برای کم شدن بد مزگی خاصیت دارد.

?توضیحات

?امام صادق ع: حضرت عیسی ع در کودکی مبتلا به بیماری بزرگسالان و در بزرگسالی مبتلا به بیماری کودکان می شد.

وقتی مبتلا به پهلو درد می شد در کودکی (در حالیکه بیماری بزرگسالان است) به مادرش می فرمود: برای من عسل و سیاه دانه و روغن زیتون پیدا کن ?