پوشک نوزاد - شفاسنتر

آیا پوشک کردن نوزادان مشکلی برای آنان ایجاد می‌کند؟

❓پرسش :

آیا پوشک کردن نوازدان مشکلی برای آنان ایجاد می‌کند؟

 ?پاسخ :

?با توجه به اینکه نوزادان دارای اندام و مفاصل بسیار ظریف هستند، قنداق، نوزادان را از ضربات احتمالی حفظ می‌کند. و در هنگام بغل گرفتن و حمل نیز او را محافظت می‌کند، دمای بدن نوزاد را ثابت نگه می‌دارد و به رشد طبیعی اعضاء و اندام کودک کمک می‌کند.

?قنداق کردن نوزاد?

نوزادان . پنبه قنداق آنها محصولات تراریخته

نتیجه گزارش تحقیق روی ۶۰ میلیون مصرف کننده :

پنبه قنداق نوزادان، حاوی باقی مانده آفت کش هایی همچون «گلیفوسیت» است./گلایفسیت سم مخصوص محصولات تراریخته می باشد.

@Mahramaneh

پوشک نوزادان و عارضه های جانبی

? پرسش :

❓ آیا #پوشک کردن نوازدان مشکلی برای آنان ایجاد می‌کند؟

❗️پاسخ :

? با توجه به اینکه نوزادان دارای اندام و مفاصل بسیار ظریف هستند، #قنداق، نوزادان را از ضربات احتمالی حفظ می‌کند. و در هنگام بغل گرفتن و حمل نیز او را محافظت می‌کند، دمای بدن نوزاد را ثابت نگه می‌دارد و به رشد طبیعی اعضاء و اندام کودک کمک می‌کند.

? قنداق ?

پوشک کردن اطفال و مضرات آن براندامهای اطفال

❓پرسش :

آیا پوشک کردن نوازدان مشکلی برای آنان ایجاد می‌کند؟

 ?پاسخ :

?با توجه به اینکه نوزادان دارای اندام و مفاصل بسیار ظریف هستند، قنداق، نوزادان را از ضربات احتمالی حفظ می‌کند. و در هنگام بغل گرفتن و حمل نیز او را محافظت می‌کند، دمای بدن نوزاد را ثابت نگه می‌دارد و به رشد طبیعی اعضاء و اندام کودک کمک می‌کند.

?قنداق کردن نوزاد?